microservices

Topic Replies Activity
Sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm và sự ra đời của kiến trúc Microservice 1 February 22, 2021
Tăng tốc việc giao tiếp của các services trong kiến trúc Microservices bằng gRPC 1 January 3, 2020
Upload ảnh trong mô hình kiến trúc microservice 3 May 11, 2019
Hỏi về cách phân chia database quan hệ nhiều nhiều trong 1 hệ thống microservice 3 February 11, 2019
RESTful API cho website bán hàng 9 November 13, 2018
Các công cụ cần thiết để triển khai dự án theo hướng DevOps và Microservice 3 July 10, 2017
Hệ thống ERP kết nối với The Coffee House, GHN, Haravan, Bizweb được xây dựng như thế nào? 1 March 29, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?