Sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm và sự ra đời của kiến trúc Microservice

Bài viết trước mình đã so sánh kiến trúc xây dựng và kiến trúc phần mềm, đến hẹn lại lên, với bài viết này mình sẽ đi sâu hơn về quá trình hình thành của các kiến trúc phần mềm dẫn tới sự ra đời của kiến trúc Microservice

Sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?