Hỏi về spring boot microservices

Hiện tại mình đang tìm hiểu về sping boot với microservices, đang theo dõi tutorial ở Java Brains , ở video: 11 Using RestTemplate to call an external microservice API - Spring Boot Microservices Level 1

Mình làm y như trong hướng dẫn nhưng không hiểu sao cứ có dòng này là bị lỗi 500

restTemplate.getForObject("https://localhost:8081/movies/" + rating.getMovieId(), Movie.Class)

mà trong video hướng dẫn của ông ấy thì không bị, không biết có ai đã làm cái đấy chưa nhỉ.

Ai biết tại sao, giải thích giúp mình với, cám ơn mọi người

Update:

Mình đã test cái services được gọi,thì nó có trả về kết quả như này:


Với cái service thứ 2 dùng để gọi cái thú nhất
đầy là lỗi hiển thị trên trình duyệt

Còn đây là lỗi trên ide

 .  ____     _      __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::        (v2.4.4)


2021-04-15 13:34:17.037 INFO 14932 --- [      main] com.example.demo.DemoApplication     : No active profile set, falling back to default profiles: default
2021-04-15 13:34:17.553 INFO 14932 --- [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8083 (http)
2021-04-15 13:34:17.559 INFO 14932 --- [      main] o.apache.catalina.core.StandardService  : Starting service [Tomcat]
2021-04-15 13:34:17.559 INFO 14932 --- [      main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.44]
2021-04-15 13:34:17.607 INFO 14932 --- [      main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]    : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2021-04-15 13:34:17.607 INFO 14932 --- [      main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 532 ms
2021-04-15 13:34:17.700 INFO 14932 --- [      main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2021-04-15 13:34:17.801 INFO 14932 --- [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8083 (http) with context path ''
2021-04-15 13:34:17.809 INFO 14932 --- [      main] com.example.demo.DemoApplication     : Started DemoApplication in 1.029 seconds (JVM running for 1.718)
2021-04-15 13:34:56.811 INFO 14932 --- [nio-8083-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]    : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2021-04-15 13:34:56.812 INFO 14932 --- [nio-8083-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet    : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2021-04-15 13:34:56.812 INFO 14932 --- [nio-8083-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet    : Completed initialization in 0 ms
2021-04-15 13:34:56.915 ERROR 14932 --- [nio-8083-exec-1] o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet]  : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed; nested exception is org.springframework.web.client.RestClientException: Error while extracting response for type [class com.example.demo.models.Movie] and content type [application/json]; nested exception is org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: JSON parse error: Cannot deserialize instance of `com.example.demo.models.Movie` out of START_ARRAY token; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.exc.MismatchedInputException: Cannot deserialize instance of `com.example.demo.models.Movie` out of START_ARRAY token
 at [Source: (PushbackInputStream); line: 1, column: 1]] with root cause

com.fasterxml.jackson.databind.exc.MismatchedInputException: Cannot deserialize instance of `com.example.demo.models.Movie` out of START_ARRAY token
 at [Source: (PushbackInputStream); line: 1, column: 1]
	at com.fasterxml.jackson.databind.exc.MismatchedInputException.from(MismatchedInputException.java:59) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext.reportInputMismatch(DeserializationContext.java:1468) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext.handleUnexpectedToken(DeserializationContext.java:1242) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext.handleUnexpectedToken(DeserializationContext.java:1190) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializer._deserializeFromArray(BeanDeserializer.java:604) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializer._deserializeOther(BeanDeserializer.java:190) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializer.deserialize(BeanDeserializer.java:166) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper._readMapAndClose(ObjectMapper.java:4526) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper.readValue(ObjectMapper.java:3521) ~[jackson-databind-2.11.4.jar:2.11.4]
	at org.springframework.http.converter.json.AbstractJackson2HttpMessageConverter.readJavaType(AbstractJackson2HttpMessageConverter.java:378) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.http.converter.json.AbstractJackson2HttpMessageConverter.read(AbstractJackson2HttpMessageConverter.java:342) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.client.HttpMessageConverterExtractor.extractData(HttpMessageConverterExtractor.java:105) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:778) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.client.RestTemplate.execute(RestTemplate.java:711) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.client.RestTemplate.getForObject(RestTemplate.java:334) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at com.example.demo.resouces.MovieCatalogResource.lambda$getCatalog$0(MovieCatalogResource.java:28) ~[classes/:na]
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195) ~[na:na]
	at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948) ~[na:na]
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484) ~[na:na]
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474) ~[na:na]
	at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913) ~[na:na]
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234) ~[na:na]
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(ReferencePipeline.java:578) ~[na:na]
	at com.example.demo.resouces.MovieCatalogResource.getCatalog(MovieCatalogResource.java:30) ~[classes/:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:na]
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) ~[na:na]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:197) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:141) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:106) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:894) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:808) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1060) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:962) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:4.0.FR]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) ~[spring-webmvc-5.3.5.jar:5.3.5]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:4.0.FR]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) ~[tomcat-embed-websocket-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.3.5.jar:5.3.5]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1707) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) ~[na:na]
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) ~[na:na]
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) ~[tomcat-embed-core-9.0.44.jar:9.0.44]
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834) ~[na:na]


Bạn phải gửi lỗi mọi người mới biết để giúp đỡ chứ! Nhìn qua thì mình thấy bạn ghi Movie.Class là sai cú pháp, phải là Movie.class. Nếu sửa lại vẫn không chạy thì bạn thay Movie.class thành String.class xem.

2 Likes

mình làm theo hướng dẫn của cái tutorial đó, để lát mình gửi, tại mình học cái này ở công ty, code không có ở laptop

Movie.class chứ không phải Movie.Class

1 Like

xin lỗi, đoạn này do đánh máy, lúc mình đang ở là ở nhà nên chỉ nhớ được có vậy, còn ở code mình viết thường, như bạn sửa.

mình bổ sung lỗi rồi đấy, bạn rảnh xem giúp mình với

Cậu show MovieCatalogResource class đi cậu.

2 Likes

Mình không có sửa gì, làm theo tutorial thôi. Đây là code của class bạn yêu cầu

package com.example.demo.resouces;

import com.example.demo.models.CatalogItem;
import com.example.demo.models.Movie;
import com.example.demo.models.Rating;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

@RestController
@RequestMapping("/catalog")
public class MovieCatalogResource {
  @RequestMapping("/{userId}")
  public List<CatalogItem> getCatalog(@PathVariable("userId") String userId) {
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();

    List<Rating> ratings = Arrays.asList(
        new Rating("1234", 1),
        new Rating("5678", 2)
    );

    return ratings.stream().map( rating -> {
      Movie movie = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/movies/" + rating.getMovieId(), Movie.class);
      return new CatalogItem(movie.getName(), "DESC", rating.getRating());
    }).collect(Collectors.toList());
  }
}

restTemplate.getForObject(“https://localhost:8081/movies/” + rating.getMovieId(), Movie.Class)
Api trả về List Cơ mà :zipper_mouth_face:

3 Likes

thì mình sai chỗ nào vậy

thím sửa lại đoạn code bên dưới:

Movie movie = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/movies/" + rating.getMovieId(), Movie.class);

thành

List<<Movie>Movie> movies = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/movies/" + rating.getMovieId(), Movie.class);

rồi đoạn CatalogItem thì thím cũng phải foreach cái danh sách bên trên nhé hoặc là như sau:

return new CatalogItem(movies[0].getName(), "DESC", rating.getRating());
2 Likes

vẫn không được bạn, sao ông hướng dẫn trong tutorial không cần như vậy vẫn ok nhỉ

Exception xảy ra ở MovieCatalogResource.java dòng 28, cơ mà code của cậu chỉ có 22 dòng.
Cậu có thể đưa source code gốc, code khiến cho cậu gặp vấn đề này được không?

Bản sửa đổi này không giúp bọn tớ biết được lỗi ở đâu đâu.
Ngoài ra, cậu có thể cân nhắc chuyển kết quả về String để biết thực sự object được trả về là gì.

2 Likes

thử thử chuyền về String mà nó báo đỏ ở đấy, cái này thì mình xem video rồi gõ lại thôi, chứ không biết source gốc ở đâu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?