idea

Topic Replies Activity
IDEA: Ứng dụng chat dành riêng cho developer 5 July 19, 2016
[Chia sẻ] Ý tưởng sáng tạo , Ứng dụng AR StoryBook 3 April 23, 2016
Xin ý tưởng làm app android đơn giản cho newbie? 6 August 29, 2015
Thành lập group nghiên cứu về AI 3 August 18, 2015
Phần mềm lập trình phần mềm 11 August 10, 2015
What will you do for your idea? 6 May 31, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?