[Wiki dll c++] Trang Chủ

Dynamic Link Library (DLL) là các thư viện thực thi được chia sẻ bởi Microsoft. Một tập tin DLL chứa chương trình và dữ liệu mà có thể được sử dụng bởi nhiều chương trình khác cùng một lúc, do đó nó khuyến khích tái sử mã nguồn và mô-đun hóa các chương trình cụ thể. Hướng dẫn ngắn gọn này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Windows DLL cùng với việc chia sẻ cách sử dụng về nó.

Người đọc
Hướng dẫn này có thể sẽ hữu ích cho các lập trình viên phần mềm quan tâm trong việc học các khái niệm của Windows DLL và làm thế nào để sử dụng chúng trong thực tế.

Điều kiện tiên quyết
Bạn phải có một sự hiểu biết tốt về các khái niệm Windows và bạn cần phải làm quen với một trong hai môi trường VC ++ (visual C++) hoặc C / C ++.(gcc/gpp)

1. Giới Thiệu

2. Viết như thế nào

3. DLL - Registration

4. DLL - Tools

5. DLL - Tits

Chúng ta đã thấy làm thế nào để viết một DLL và làm thế nào để tạo ra một chương trình “Hello World”. giờ chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ cụ thể trong việc tạo và sử dụng các DLL

Ở đây, tôi sẽ đưa ra một mô tả của việc tạo ra các file DLL sử dụng Delphi, Borland C ++, và một lần nữa VC ++.

ví dụ tạo dll trong delphi

ví dụ tạo dll trong borland c++

tạo DLL trong Microsoft Visual C++ 6.0

tạo và sử dụng DLL trong dự án C++ với visual 2015

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?