[Wiki dll c++] Giới thiệu

Liên kết động (Dynamic linking) là một cơ chế liên kết các ứng dụng riêng rẽ cho các thư viện trong thời gian chạy. Các file dll không giống như các file thư viện .h (header) thông thường, chúng giữ chương trình cà dữ liệu trong các tập tin của riêng mình và không được sao chép vào các tập tin thực thi ở các ứng dụng (ngược lại với các file .h thông thường). DLL được liên kết đến một ứng dụng khi các ứng dụng đang chạy, hơn là khi nó được tạo ra khi ứng dụng đang chạy. DLL có thể chứa liên kết đến các DLL khác.

Với nhiều trường hợp, các file DLL có thể được đặt trong các tập tin với phần mở rộng khác nhau như .exe, .drv hoặc .dll.

Ưu điểm của DLL
Được đưa ra dưới đây và là một vài lợi thế của việc có các tập tin DLL.

Sử dụng ít tài nguyên hơn
File DLL không có được nạp vào bộ nhớ RAM cùng với các chương trình chính; chúng không chiếm không gian, trừ khi có yêu cầu. Khi một tập tin DLL được gọi ra, nó được nạp vào chương trình và chạy. Ví dụ, một người sử dụng Microsoft Word để chỉnh sửa tài liệu, các tập tin DLL dùng để quản lý việc sử dụng máy in sẽ chưa được gọi ra vì người dùng đó chưa có nhu cầu in tài liệu sẽ không tồn tại trong bộ nhớ RAM. Nếu người dùng quyết định in các tài liệu, khi đó ứng dụng Word sẽ gọi các tập tin DLL quản lý việc sử dụng máy in ra và máy in sẽ được nạp và chạy.

Thúc đẩy kiến ​​trúc mô đun
Một DLL giúp thúc đẩy phát triển các chương trình mô đun. Nó sẽ giúp bạn phát triển các chương trình lớn đòi hỏi phải có nhiều phiên bản ngôn ngữ hoặc một chương trình yêu cầu kiến ​​trúc mô-đun. Một ví dụ về một chương trình mô-đun là một chương trình kế toán có nhiều mô-đun có thể được tự động nạp vào lúc chạy.

Giúp dễ dàng triển khai và lắp đặt
Khi một hàm (function) hay phương thức (method) trong một DLL cần cập nhật hoặc sửa chữa, việc triển khai và lắp đặt các DLL không đòi hỏi các chương trình đang chạy phải cài lại để được kết nối lại với các DLL. Ngoài ra, nếu có nhiều chương trình sử dụng các file DLL, khi đó tất cả các chương trình đang dùng chung DLL sẽ được hưởng lợi từ các bản cập nhật hoặc sửa chữa. Vấn đề này có thể xảy ra thường xuyên hơn khi bạn sử dụng một DLL của bên thứ ba được cập nhật thường xuyên hoặc cố định.

Các ứng dụng và các file DLL có thể liên kết đến các file DLL khác tự động, nếu các liên kết DLL được quy định trong phần IMPORTS của các tập tin định nghĩa module như là một phần của quá trình biên dịch. Ngoài ra, bạn có thể tải thêm bằng cách sử dụng chức năng Windows LoadLibrary.

Điểm lưu ý khi sử dụng các tập tin DLL
Đề cập dưới đây là một số quan trọng dll file mà người dùng nên biết để lập trình -

COMDLG32.DLL - Kiểm soát các hộp thoại.

Gdi32.dll - Có nhiều chức năng cho các bản vẽ đồ họa, hiển thị văn bản, và quản lý phông chữ.

Kernel32.dll - Có hàng trăm chức năng để quản lý bộ nhớ và các quá trình khác nhau.

USER32.DLL - Có nhiều chức năng giao diện người dùng. Tham gia vào việc tạo ra các cửa sổ chương trình và tương tác của chúng với nhau.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?