[Wiki dll c++] ví dụ - tạo DLL bằng Borland C++

Trước tiên. Vào File -> New, sau đó chọn DLL Wizard. Có một số tùy chọn để thiết lập:

  • Hãy để nguồn là C ++, không sử dụng VCL
  • Không sử dụng đa luồng,
  • Sử dụng VC ++ Kiểu DLL.

Nhập nguồn.

extern "C" __declspec (dllexport) void myfun (int * a) {* a = - * a; }

Lưu dự án như “DLLproj”; lưu các tập tin nguồn là “MyMax”. Sau đó xây dựng dự án, ví dụ bằng cách sử dụng tổ hợp phím CTRL-F9. Bạn không thể chạy dự án vì không có hàm “main”, vì vậy cách nhấn F9 sẽ dẫn đến một lỗi.

Bây giờ chúng ta cần một dự án chính để gọi các DLL. Bắt đầu một ứng dụng Console mới (File -> New, chọn điều khiển Wizard). Không cần phải bao gồm hỗ trợ cho VCL hoặc đa luồng. Sau đó nhập vào các

nguồn:

#include <iostream.h>

extern "C" __declspec (dllimport) void myfun (int * a);

void main (int argc, char * argv [])
{
   int a = 6;
   int b = a;
   myfun (& b);

   "! \ n" - cout << '' << << một "er" << b <<;
}

Tiếp theo, bao gồm các DLL trong dự án (Project -> Add to Project). Nó là file lib (DLLproj.lib) mà bạn cần phải include. Lưu dự án. Sau đó xây dựng dự án. (Để xem kết quả, bạn có thể cần phải chạy nó từ một cửa sổ DOS).

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?