[Wiki dll c++] DLL - Registration

Để sử dụng một DLL, nó phải được đăng ký bằng cách tham khảo thích hợp vào trong Registry. Đôi khi một tham chiếu tới Registry bị hỏng và các chức năng của DLL không thể được sử dụng nữa. Các DLL có thể được đăng ký lại bằng cách mở Start-Run và nhập vào lệnh sau đây:

regsvr32 somefile.dll

Lệnh này giả định rằng somefile.dll là trong một thư mục hoặc thư mục đó trong PATH. Nếu không, phải cung cấp 1 đường dẫn đầy đủ cho các DLL. Một tập tin DLL cũng có thể được đăng ký số bằng cách sử dụng các switch “/ u” như hình dưới đây.

regsvr32 /u somefile.dll

Điều này có thể được sử dụng để chuyển đổi một dịch vụ bật và tắt.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?