[Wiki dll c++] DLL - Tools

Một vài công cụ có sẵn để giúp bạn khắc phục vấn đề DLL. Một số trong số đó được thảo luận dưới đây.

Dependency Walker
Các công cụ Dependency Walker (depends.exe) theo phương pháp đệ quy có thể quét cho tất cả các file DLL phụ thuộc được sử dụng bởi một chương trình. Khi bạn mở một chương trình trong Dependency Walker, các Dependency Walker thực hiện các kiểm tra sau đây:

  1. Kiểm tra các DLLs bị mất.
  2. Kiểm tra các tập tin chương trình hoặc các file DLL là không hợp lệ.
  3. Kiểm tra các chức năng import và các chức năng export phù hợp.
  4. Kiểm tra các lỗi phụ thuộc.
  5. Kiểm tra các module đó là không hợp lệ vì mỗi module có cấu trúc dành cho một hệ điều hành khác nhau.

Bằng cách sử dụng Dependency Walker, bạn có thể ghi hồ sơ về các file DLL mà một chương trình sử dụng. Nó có thể giúp ngăn ngừa và loại bỏ các vấn đề mà DLL có thể gặp phải xảy ra trong tương lai. Dependency Walker nằm trong thư mục sau khi bạn cài đặt Microsoft Visual Studio 6.0:

Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools

DLL Universal Problem Solver
Các công cụ DLL Universal Problem Solver (DUPS) được sử dụng để kiểm toán, so sánh, thống kê, và hiển thị thông tin DLL. Danh sách sau đây mô tả các tiện ích mà các công cụ DUPS tạo nên:

Dlister.exe - Tiện ích này liệt kê tất cả các file DLL trên máy tính và ghi lại những thông tin vào một tập tin văn bản hoặc vào một tập tin cơ sở dữ liệu.

Dcomp.exe - Tiện ích này so sánh các file DLL mà được liệt kê trong hai tập tin văn bản và tạo ra một tập tin văn bản thứ ba có chứa những khác biệt.

Dtxt2DB.exe - Tiện ích này sẽ nạp các tập tin văn bản được tạo ra bằng cách sử dụng tiện ích Dlister.exe và các tiện ích Dcomp.exe vào cơ sở dữ liệu dllHell.

DlgDtxt2DB.exe - Tiện ích này cung cấp một giao diện người dùng đồ họa (GUI) phiên bản của tiện ích Dtxt2DB.exe.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?