[Wiki dll c++] Các ví dụ - tạo DLL trong Delphi

Đoạn mã sau tạo một DLL có chứa hai chức năng, Min và Max, với mục tiêu trở lớn hơn trong hai số nguyên.

Bắt đầu một dự án mới DLL trong Delphi (Nhấn vào File -> New, chọn DLL).
Lưu dự án như delhpdll.
Điền vào mã số trong thư viện như được đưa ra dưới đây.

// Uffe wrote: This is a toy dll to demonstrate the
// use of dll's
//
// The libary export two functions Max and Min
//
// The dll matches the MainProject which is a Delphi
// project which calls the DLL.

//{ 
//  DELPHI WROTE THIS:
//  Important note about DLL memory management: ShareMem
//  must be the first unit in your library's USES clause
//  AND your project's (select Project-View Source) USES
//  clause if your DLL exports any procedures or functions
//  that pass strings as parameters or function results. 
//  This applies to all strings passed to and from your 
//  DLL--even those that are nested in records and classes. 
//  ShareMem is the interface unit to the BORLNDMM.DLL 
//  shared memory manager, which must be deployed along
//  with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass 
//  string information using PChar or ShortString 
//  parameters. 
//}

uses
  SysUtils,
  Classes;

// Declare stdcall to make interface to other languages

function Min(X, Y: Integer): Integer; stdcall;
begin
  if X < Y then Min := X else Min := Y;
end;

function Max(X, Y: Integer): Integer; stdcall;
begin
  if X > Y then Max := X else Max := Y;
end;

exports // Make available to calling applications
  Min index 1,
  Max index 2;

begin
end.

Xây dựng và Lưu dự án DLL.
(Nếu bạn là một loại dòng lệnh của chàng, sau đó bạn chỉ có thể thực hiện “dcc32 delhpdll.dpr” từ dòng lệnh … mà sẽ cung cấp cho bạn các DLL tương tự nhưng không có các công cụ IDE …).

Sau đó, bạn cần một ứng dụng, để gọi các DLL:

Bắt đầu một “main” dự án ứng dụng mới.
Làm bất cứ điều khiển GUI bạn cần phải kiểm tra các DLL.
Điền vào các mã nguồn cho interfacing các DLL như được đưa ra dưới đây.

//Main Applet to demonstrate how to call a dll.
//

// SEARCH PATHS:
//  The code makes no special effort to search for the DLL.
//  Easiest if everything (including DLL) is in the same
//  directory.
//

//DLL CALLING:
//  This applet demonstrates both Win API calling and
//  external calling (see below)
//
//

// NOTICE: I wasted a lot of time not declaring the
// functions "stdcall" throughout. If you 
// declare it "stdcall" in the DLL and not
// in the calling application, then you get hard-to-find
// errors - "external" will crash on you, 
// the Win API does not type-check so the function
// just gives "weird" results. (OK this is
// obvious when you think about it .. problem is,
// I didn't)				

// Jump to "implementation" section, 
// no DLL specs before.
interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
	
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
	
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
	
  Button2: TButton;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
	
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
	
  private
  { Private declarations }
	
  public
  { Public declarations }
  end;

  // TMaxFun becomes a function variable (think of
  // a "pointer to function" without the pointer)
	
  TMaxFun = function(i,j: integer):integer; stdcall;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

// This declares Max as a function which should be found
// externally, in the dll
function Max(i,j:integer): integer; stdcall; external 'delhpdll.dll';

// This procedure uses the "external" call to the DLL
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i,j: integer;
	
begin
  i := strtoint(Edit1.Text);
  j := strtoint(Edit2.Text);

  Label1.Caption := inttostr(Max(i,j));
  // Easy, eh?
end;

// This calls the DLL directly through the Win API.
// More code, more control.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  i,j,k: integer;
  Handle: THandle;
	
  // mmax is a function variable; see type declaration
  // of TMaxFun above.
  mmax : TMaxFun;
	
begin
  i := strtoint(Edit1.Text);
  j := strtoint(Edit2.Text);

  // Load the library
  Handle := LoadLibrary('DELHPDLL.DLL');

  // If succesful ...
	
  if Handle <> 0 then
   begin
   
   // Assign function Max from the DLL to the
   // function variable mmax

   @mmax := GetProcAddress(Handle, 'Max');
   
   // If successful

   if @mmax <> nil then
     begin
      k := mmax(i,j);
      Label1.Caption := inttostr(k);
     end;

   // Unload library
   FreeLibrary(Handle);
  end;
end;
end.

Đi, bay, chạy chương trình của bạn.

Phần tạo dll thay vì gom lại EXPORTS ở cuối, thì mình có thể thêm từng từ EXPORT (không có S ở cuối) vào sau từng thủ tục, hàm cầm xuất ra dll.
Chuẩn Object Pascal tạo dll theo kiểu sau

Library MyNewDll;

procedure Proc1;export;
begin
end;

function Func2(a:word):byte;export;
begin
end;

// Có thể bỏ phần này nếu đã export ở từng hàm ở trên
exports
  proc1,
  func2;

begin
  // Làm 1 số thứ khi Dll được gọi
end.

Sử dụng Dll thì khai báo như 1 proc nhưng không có cụm begin end, thay vào đó là external

procedure Thutuc1; external 'MyNewDll.dll' name 'Proc1';
function Ham2(a: Word): byte; external 'MyNewDll.dll' name 'Func2';
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?