Cách tìm kiếm trên Dạy Nhau Học

Công cụ tìm kiếm trên DNH cực kỳ hiệu quả, bạn có thể tìm kiếm Topics, Posts, Users, và Categories…

Dưới đây là cách search bài trong DNH bằng từ khóa, bạn bấm vào cái kính lúp rồi gõ vào

  • Topics

  • Users

  • Posts - vào một Topic rồi chọn “search in this topic”

  • Categories

  • Phím tắt - để kích hoạt tìm kiếm, bạn bấm /

  • Hỗ trợ thêm nhiều sự lựa chọn trong tìm kiếm, bấm help

Sẽ ra khung hướng dẫn như sau

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?