About the programming category

Hỏi và thảo luận có liên quan trực tiếp đến lập trình

programming là một phiên bản “dễ chịu” hơn của StackOverflow. Ở đây ta có thể hỏi và thảo luận các vấn đề tương tự như StackOverflow bằng tiếng Việt.

 • Programming chỉ hỏi
  • Các vấn đề về lập trình một cách cụ thể
  • Thuật toán
  • Các kỹ thuật code
  • Công cụ, chương trình hỗ trợ code
 • Programming không hỏi
  • Bài tập, người hỏi phải đưa ra giải pháp đang làm và khúc mắc
  • Những cái mà không liên quan đến việc viết code (dev chat có thể trả lời câu hỏi này)

Tôi luôn sử dụng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.

20 Likes

Đa số không sử dụng :smile:

4 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic chứa các reply được cho là off-topic - version 2

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?