About the programming category


(Lê Trần Đạt) #1

Hỏi và thảo luận có liên quan trực tiếp đến lập trình

programming là một phiên bản “dễ chịu” hơn của StackOverflow. Ở đây ta có thể hỏi và thảo luận các vấn đề tương tự như StackOverflow bằng tiếng Việt.

  • Programming chỉ hỏi
  • Các vấn đề về lập trình một cách cụ thể
  • Thuật toán
  • Các kỹ thuật code
  • Công cụ, chương trình hỗ trợ code
  • Programming không hỏi
  • Bài tập, người hỏi phải đưa ra giải pháp đang làm và khúc mắc
  • Những cái mà không liên quan đến việc viết code (dev chat có thể trả lời câu hỏi này)

Tôi luôn sử dụng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.


Làm sao để câu hỏi của mình thu hút được nhiều views và mau có câu trả lời trên DayNhauHoc?
Hỏi về lập trình C
Cách áp dụng StackOverflow và programmers.stackexchange vào DNH?
Lab Mạng Máy Tính
(X) #2

Đa số không sử dụng :smile:


(*grab popcorn*) #3

A post was merged into an existing topic: Topic chứa các reply được cho là off-topic - version 2


(Nguyễn Tỉnh) #4

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?