scrum

Topic Replies Activity
Scrum Gathering Vietnam 2015 5 November 22, 2022
Tìm ứng viẹn cho vị trí Project Manager (giỏi tiếng Anh), mức lương $1200 - $1500 2 January 23, 2018
Mọi người ứng dụng scrum vào project của mình như thế nào? 28 May 4, 2017
[HCM Scrum Breakfast] – The real life of Scrumban team 1 February 14, 2017
Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum 2 October 25, 2016
[HCM Scrum Breakfast] Agile estimation - Story points 4 August 14, 2021
Scrum không áp dụng thành công ở Châu Á 1 July 27, 2016
Xây dựng trang web trong 1 nhóm 10 April 1, 2016
Scrum Breakfast - Real Life Multiple Scrum Teams 2 July 3, 2021
TLDR: Scrum in 5 Simple Steps 1 February 2, 2016
HCM Scrum Breakfast: Getting started with #NoEstimates 2 August 29, 2021
Dùng tool gì để áp dụng Scrum vào project của mình? 17 May 9, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?