resume

Topic Replies Activity
Hành trình để đạt được chiếc CV vạn người mơ 2 August 22, 2021
Cách viết CV dành cho Software Developer (Phần 01) 1 January 9, 2017
Cách viết CV dành cho Software Developer (Phần 02 - Hết) 1 January 9, 2017
Vnhacker - làm resume 3 October 24, 2014
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?