architecture

Topic Replies Activity
Quá nhiều class Use Case khi triển khai Clean Architecture 4 December 14, 2023
Giải quyết vấn đề concurrency trong lập trình? 5 May 4, 2022
Tổ chức package project web như thế nào 3 April 6, 2022
Business layer có quan trọng không? 2 March 23, 2022
Clean Architecture – Điều đơn giản với ý tưởng củ hành 4 October 21, 2021
Kiến trúc phần cứng là để tồn tại lâu dài, kiến trúc phần mềm là để thay đổi 2 May 7, 2021
Chọn kiến trúc thiết kế phần mềm 3 April 27, 2020
Interface trong các Clean Architecture 1 April 27, 2019
Bàn luận về scalability, từ case study VFF 9 December 4, 2018
Hỏi về cách thiết kế service 2 April 17, 2018
Cách xây dựng tính năng Feature Toggle và Feature Rollout cho ứng dụng của bạn 1 December 22, 2017
Hỏi sách "pattern of enterprise application architecture" bằng Tiếng Việt 2 March 15, 2017
Modeling Object In Visual Studio 2015 2 October 24, 2016
Khi bắt đầu với một ứng dụng, chúng ta sẽ tổ chức nó như thế nào? 2 October 17, 2016
Stack Overflow architecture 2016 1 February 18, 2016
League of legends chat service architecture 3 October 12, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?