Tổng hợp: Khóa học lập trình C++ dành cho người mới bắt đầu

Giới thiệu tổng quan khóa học

0.0 Giới thiệu về series tutorial

0.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình

0.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++

0.3 Các công đoạn phát triển của một chương trình C++

0.4 Giới thiệu môi trường phát triển ứng dụng C++

0.5 Cài đặt IDE để lập trình C++

C++ cơ bản

1.0 Viết chương trình đầu tiên

1.1 Cấu trúc cơ bản của một chương trình C++

1.2 Lệnh, khối lệnh, từ khóa

1.3 Sử dụng các lệnh liên quan đến xuất dữ liệu

1.4 Biến và các kiểu dữ liệu trong C++

1.5 Nhập và xuất dữ liệu

1.6 Hằng số

1.7 Phạm vi của biến

1.8 Các phép toán cơ bản

1.9 Toán tử tăng giảm

1.10 Độ ưu tiên của các toán tử

Cấu trúc rẽ nhánh

2.0 Boolean

2.1 Giới thiệu một số cấu trúc điều khiển

2.2 if statements

2.3 switch case statements

Cấu trúc vòng lặp

3.0 Vòng lặp while

3.1 Vòng lặp do-while

3.2 Vòng lặp for

3.3 từ khóa break và continue

Nâng cao về biến, kiểu dữ liệu

4.0 Sử dụng thư viện cstdint

4.1 Kiểu kí tự

4.2 Ép kiểu dữ liệu

4.3 auto và decltype

4.4 Địa chỉ của biến

Kiểu dữ liệu mảng

5.0 Mảng một chiều

5.1 Các thao tác cơ bản với mảng một chiều

5.2 Thư viện array trong STL

5.3 Mảng hai chiều

5.4 Các thao tác cơ bản với mảng hai chiều

Kiểu chuỗi kí tự

6.0 Mảng kí tự

6.1 Các thao tác cơ bản với mảng kí tự

6.2 Thư viện string trong C++

Cơ bản về Function

7.0 Làm quen với khái niệm function

7.1 Thiết kế chương trình dựa trên khái niệm function

7.2 Truyền đối số cho hàm là giá trị hoặc tham chiếu

7.3 Hàm trả về giá trị hoặc tham chiếu

7.4 Tham số mặc định, tham số hằng

7.5 Function overloading

Con trỏ

8.0 Con trỏ

8.1 Toán tử tăng, giảm dùng cho con trỏ

8.2 Con trỏ và mảng một chiều

8.3 Con trỏ và mảng kí tự

8.4 Cấp phát bộ nhớ động

8.5 Con trỏ và hằng

8.6 Con trỏ void

8.7 Con trỏ trỏ đến con trỏ

8.8 Con trỏ và hàm

8.9 Con trỏ hàm

8.10 Phân loại các vùng nhớ (stack & heap …)

8.11 Các vấn đề thường gặp khi sử dụng con trỏ

Kiểu dữ liệu tự định nghĩa

9.0 Kiểu liệt kê (enum)

9.1 Structs

9.2 Structs and pointer

Nhập, xuất, streams (Input & Output)

10.0 File và các thao tác cơ bản với file trong C

10.1 Input/Output stream C++

10.2 Một số thao tác đọc dữ liệu từ File trong C++

10.3 Một số thao tác ghi dữ liệu vào File trong C++

10.4 Streams for string C++

Standard Template Library

11.0 Giới thiệu về STL

11.1 STL containers

11.2 STL iterators

11.3 STL algorithms

Smart pointer

12.0 smart pointers

Quản lý mã nguồn

13.0 Từ khóa static

13.1 Viết chương trình với nhiều file

13.2 Tạo và sử dụng thư viện liên kết tĩnh

13.3 Tạo và sử dụng thư viện liên kết động

Một số feature trong C++11, C++14

14.0 Function template

14.1 Lambda expression

14.2 Xử lý ngoại lệ

96 Likes

73 posts were merged into an existing topic: Khóa học C++ Cơ bản 2016

Thắc mắc, hỏi đáp, sang topic này nhé

12 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?