socket

Topic Replies Activity
Tải ảnh từ server về client 5 November 24, 2021
Cần giúp đỡ cách fix lỗi java socket tcp Chat multi client 3 November 2, 2021
Unix socket c++ 5 October 31, 2021
Cách lấy file descriptor của socket để dùng hàm recv 1 October 7, 2021
Group Chat và Private Chat trong Stomp Spring Websocket 3 September 7, 2021
Stream video qua socket 1 September 3, 2021
Hỏi về socket trong java 9 July 2, 2021
Làm thế nào để truyền 1 Socket đã connect tới server rồi vào 1 Form khác để tiếp tục sử dụng? 7 June 9, 2021
Thắc mắc socket io client side 3 February 14, 2021
Giúp đỡ ý tưởng truyền data giữa 2 máy cùng mạng LAN 2 January 10, 2021
Khái niệm socket cơ bản 3 December 25, 2020
Code socket: Join vào room nhưng vẫn không chat được 2 December 13, 2020
Chat private trong socket 5 December 11, 2020
Lỗi code proxy server sử dụng HTTP 2 December 7, 2020
Lỗi không tìm thấy thư viện socket.h 3 July 22, 2020
Lỗi Debug Assertion Failed trong lập trình CSocket 1 July 8, 2020
Chat application using Socket: gửi File từ Client đến Server 5 June 25, 2020
Raspberry Pi socket 2 May 10, 2020
Lập trình socket trên visual studio 3 April 25, 2020
Tư vấn học lập trình mạng Socket bằng Winsock C++ 5 January 29, 2020
Esp8266 không thể kết nối đến socket server 3 January 9, 2020
Spring boot web socket stomp 1 December 25, 2019
Trường hợp khó hiểu trong java-socket chat đơn giản 6 November 11, 2019
Tcp socket send() slow 6 October 28, 2019
Hỏi về singleton và socket trong java 2 September 30, 2019
Gửi dữ liệu qua TCP/IP Winsock 5 June 25, 2019
Socket programming in C on Linux 3 May 29, 2019
Cách tạo hai tiến trình server-socket và client-socket giao tiếp theo mô hình client-server? 1 May 26, 2019
Lập trình socket với tcp bằng python 3 May 3, 2019
Xin tài liệu Raw socket in Python 2 February 11, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?