Khái niệm socket cơ bản

Em mới học về sockets, đây là những gì em hiểu, nhờ anh chị xác nhận và chỉ bảo thêm. Em cảm ơn.

1/ Socket KHÔNG PHẢI là một giao thức, socket sử dụng giao thức có sẵn là TCP và UDP.
2/ Socket là một phương pháp kết nối mạng, giống như AJAX là một phương pháp truyền dữ liệu chứ không phải là một thư viện hay framework cụ thể.
3/ Socket luôn luôn giữ kết nối giữa client và server.
4/ Có nhiều loại socket và websocket là một trong số đó.

1 Like

Bạn cho mình 1 demo code đi, chứ lý thuyết ko vậy

1 Like

1/ Đúng => 2/ Đúng
3/ Sai
4/ Đúng

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?