[Wiki] Hàm Thực thi lệnh hệ thống system() trong c/c++

  • Cấu trúc :
system ( lệnh thuộc thư viện, hệ thống hỗ trợ );
  • Định nghĩa : là 1 lệnh của hệ thống có chức năng gọi 1 lệnh bất kỳ mà hệ thống hoặc thư viện hỗ trợ.
  • ví dụ : Dừng màn hình console để xem kết quả :
#include <iostream>// khai bao thu vien chuan
int main(int argc, char ** argv)
{
	std::cout << "Chao Mung Moi Nguoi Den Voi Thu Vien Wiki c/c++ " << std::endl;
	std::cout << "\tChuc ban hoc tot !!!\n";
	system("pause");// dung chuong trinh o dong nay
	return 0;
}
4 Likes

e vừa google ạ :smiley:
http://www.softwareok.de/?site=console/console_help_english#X0

4 Likes
#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;

int main()
{
	int a[100];
	ifstream vidu ("vidu.txt");
	if( ! vidu.is_open())
	{
		cout<<"k mo dc";
		return 0;
	}
	else
	{
		for(int i=0; i<100; i++)
		{
			vidu>>a[i];
		}
	}
	for(int i=0; i<100; i++)
	{
		cout<<a[i];
	}
	vidu.close();
	system("pause");
	return 0;
}

đoạn code của mình thế này mà cứ lỗi " ‘system’ was not declared in this scope" là sao hả bạn???

1 Like

Bạn chưa khai báo thư viện #include <windows.h> nhé

A post was split to a new topic: Đọc ghi file trong C++

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?