Đọc ghi file trong C++

#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
  
int main()
{
  int a[100];
  ifstream vidu ("vidu.txt");
  if( ! vidu.is_open())
  {
  	cout<<"k mo dc";
  	return 0;
  }
  else
  {
  	for(int i=0; i<100; i++)
  	{
  	  vidu>>a[i];
  	}
  }
  for(int i=0; i<100; i++)
  {
  	cout<<a[i];
  }
  vidu.close();
  return 0;
}

cho em hỏi đôi chút về ifstream vidu ("vidu.text")if (! vidu.is_open()) là gì vậy ạ. nói chung là em hiểu nghĩa nhưng không hiểu lắm về nguyên lý hoạt động ( ý em là các câu lệnh này hình như do nguời dùng định nghĩa đúng chứ ạ.)

Đoạn này sẽ thực hiện mở file vidu.text

Đoạn này sẽ check xem handle vidu đã mở file thành công hay chưa.
Do nhiều nguyên nhân như file ko tồn tại, flag open file ko tương ứng,… dẫn đến mở file thành công hay không.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?