Mời một người bạn vào xem một topic bằng cách nào?

Cũng giống như tính năng tag hay share thì DNH có tính năng invite.

Nếu bạn thấy

  • một topic hay, muốn mời bạn của mình vào xem
  • một câu hỏi hay, mình không thể trả lời nhưng biết người khác có thể trả lời
  • mình đặt một câu hỏi và muốn mời ai đó trả lời giúp

thì hãy bấm vào nút invite ở cuối topic đấy như hình dưới

account DNH hoặc email của bạn đấy vào. Bạn kia sẽ nhận được thông tin để vào topic bạn muốn giới thiệu.

Have fun with DNH :smile:

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?