verilog

Topic Replies Activity
Số thập phân 2 bit? 10 January 4, 2022
Hỏi sử dụng phép toán Boolean trong Verilog 4 June 13, 2018
Hỏi về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog 4 September 2, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?