regex

Topic Replies Activity
Giúp đỡ về regex 7 August 6, 2021
Áp dụng biểu thức chính quy với lệnh grep 2 April 9, 2021
Validate html tag bằng regex 9 December 18, 2020
Sử dụng regex lấy chuỗi 8 October 11, 2020
Hỏi phương pháp viết một regular expression (regex) mô tả nhiều pattern 2 September 5, 2020
Tìm trang web test regex java 10 July 20, 2020
Cần giúp về regex javascript? 4 July 11, 2020
Mục đích và chức năng của ^ và $ trong regex 7 June 1, 2020
Chuỗi Regex chấp nhận tất cả các ký tự chữ cái và số chỉ không tính các ký tự đặc biệt 19 May 23, 2020
Hỏi về scanf với regex trong C 8 May 15, 2020
Split chuỗi bằng biểu thức chính quy trong java 3 April 25, 2020
Giúp đỡ về Regex trong C# 2 January 24, 2020
Gán chuỗi phức tạp cho biến 4 January 4, 2020
Hỏi về `?` trong regular expression 2 December 17, 2019
Hỏi về Regex trong Javascript 2 December 12, 2019
Check xem input user vừa nhập có đúng là jsonpath hay không 1 December 9, 2019
C# Regex để lấy FileName từ FilePath 5 November 28, 2019
Hỏi về regex phủ định một từ 2 May 24, 2019
Regex nào cho ngày-tháng-năm 3 November 2, 2019
Regex Validate Javascript 2 October 26, 2019
Regex cắt string trong ngoặc đơn trong Typescript 2 October 19, 2019
Tìm hoán vị của các từ bằng regular expression 3 October 16, 2019
Cách lấy nội dung trong VNExpress 4 September 20, 2019
Regex Ignore Order 5 September 18, 2019
Preg_replace_callback không hoạt động 1 May 24, 2019
Hỏi cách tối ưu search pattern trong bài toán dùng regular expression 5 May 3, 2019
Regex check email 4 April 19, 2019
Regex không nối với dấu phẩy 2 March 30, 2019
Lỗi khi dùng regex trong môi trường Redhat (Linux) 4 January 29, 2019
Biểu thức chính quy Python 2 October 30, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?