Áp dụng biểu thức chính quy với lệnh grep

Viết biểu thức chính quy biểu diễn: Tập các dòng bắt đầu bằng chữ cái ’T’ và chứa ít nhất 2 xâu “this is an exercise”
Mọi người cho em hỏi tại sao em nhập lệnh như vậy thì không hiện gì ạ?? Em mới học nên không biết trong dòng lệnh kia có sai gì không mong a/c sửa giúp em ạ.

export STRING="this is an exercise"
grep "$STRING.*$STRING" dataset.txt | grep ^T

Thường thì cái regex của bạn nó sẽ match với
this is an exercisee
2 chữ e ở cuối.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?