oop

Topic Replies Activity
Tại sao các hàm ở class không cần truyền tham số hàm vào? 1 August 11, 2022
Hiểu lầm thường gặp về Abstraction trong OOP 8 August 6, 2022
Hỏi thành phần làm bài tập về lớp Friend trong Lập trình OOP 2 July 22, 2022
Hỏi về thiết kế class cho cửa hàng quần áo theo hướng đối tượng 8 June 28, 2022
Kế thừa trong PHP 1 May 8, 2022
Viết hàm trả về nhiều giá trị 13 May 6, 2022
Hỏi về kiến thức liên quan C++ 9 April 23, 2022
Bế tắc khi tự học lập trình OOP java 28 March 27, 2022
Hỏi về static method và instance method 5 March 18, 2022
Code OOP hình vuông - hình chữ nhật bị lỗi 5 December 18, 2021
Tại sao trong lập trình hướng đối tượng lại có đa hình và đa hình dùng để làm gì? 2 November 29, 2021
Về việc kế thừa trong OOP Java 6 November 9, 2021
Tại sao phải sử dụng lớp trừu tượng trong trong OOP? 5 October 9, 2021
Instance và object khác nhau gì không? 35 October 5, 2021
Dung lượng tối đa biến static để làm bộ nhớ lưu trữ 6 August 10, 2021
OOP cần thiết với lập trình nhúng? 5 July 27, 2021
Nên học tiếp lập trình OOP như thế nào? Hỏi về tài liệu và máy tính lập trình iOS 10 July 6, 2021
Bài tập đa hình, kế thừa 16 July 1, 2021
Hỏi về thuộc tính chỉ đọc và chỉ ghi trong OOP 5 June 20, 2021
Tìm các bài thực hành OOP từ cơ bản đến nâng cao 3 June 13, 2021
Sự biểu diễn của kế thừa trong bộ nhớ 6 June 12, 2021
Đa kế thừa là gì? Khi nào thì nó nên được sử dụng? 6 June 5, 2021
Cần giúp đỡ để hiểu hơn về tính kế thừa trong OOP C++ 19 June 5, 2021
Hỏi về 2 đặc tính của OOP 5 May 30, 2021
Kinh nghiệm học OOP 18 May 22, 2021
Setter và Getter trong class 2 March 15, 2021
Hàm tạo nhận nhiều tham số trong C++ 7 March 10, 2021
Tìm sách hoặc tài liệu về lập trình hướng đối tượng 4 January 10, 2021
Hướng dẫn bài lập trình hướng đối tượng 2 December 31, 2020
Hỏi về bài tập lập trình hướng đối tượng với c++ 3 December 25, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?