oop

Topic Replies Activity
Instance và object khác nhau gì không? 32 August 2, 2020
Hai instance trong cùng một lớp cha, khác lớp con sẽ tương tác với nhau như thế nào? 3 July 21, 2020
Xin kinh nghiệm làm bài thi cuối kỳ môn OOP 1 July 16, 2020
Cần giải thích đoạn code OOP C# 4 July 19, 2020
Sự giống và khác nhau giữa constructor, instance, class là gì? 9 July 1, 2020
Code OOP về tập hợp bị lỗi hàm nhập 10 June 26, 2020
Hỏi về lỗi không nhập được dữ liệu trong oop 3 June 13, 2020
Hỏi về đa hình trong OOP? 4 June 10, 2020
Hỏi về làm chức năng tính tổng số lượng hàng và tổng số tiền của giỏ hàng 4 May 30, 2020
Extends và Implements có thể hiểu là gì? 8 May 28, 2020
Về vấn đề class cha và class con 5 May 13, 2020
Xin hướng dẫn áp dụng Strategy pattern 12 May 13, 2020
Hỏi về tính đóng gói 2 May 4, 2020
Hỏi về hướng đối tượng C# 5 April 22, 2020
Hỏi về viết hàm tạo trong lập trình hướng đối tượng 23 April 20, 2020
Tại sao ta phải khởi tạo giá trị ban đầu cho các đối tượng trong class, và tại sao cần hàm get/set? 8 April 18, 2020
Cần tìm bài tập về phần OOP 18 April 14, 2020
Hỏi về 2 đặc tính của OOP 4 April 5, 2020
Tính trừu tượng (abstraction) là gì? 14 June 12, 2019
Functional Programming là gì? 9 April 4, 2020
Giải thích phương thức rút gọn phân số 7 March 28, 2020
Cần giúp đỡ để hiểu hơn về tính kế thừa trong OOP C++ 18 March 24, 2020
Lập trình hướng đối tượng với C 6 March 17, 2020
Xin demo app sử dụng OOP 7 March 8, 2020
Thế nào là tư duy hướng đối tượng? 6 March 6, 2020
Tính đóng gói trong hướng đối tượng C# và thắc mắc về getter, setter 5 January 7, 2020
Giải thích các khái niệm Class, Object, Attribute, Method 2 February 26, 2020
Sự biểu diễn của kế thừa trong bộ nhớ 5 January 9, 2020
Hướng dẫn e chổ này với ạ 2 November 25, 2019
Hỏi về lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm? 20 November 18, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?