jpa

Topic Replies Activity
Cách viết Query find Book by Category? 3 September 20, 2021
Spring JPA: Lỗi parse 1 List String vào param trong WHERE statement 4 May 10, 2021
Thắc mắc về JPA trong Java 2 March 18, 2021
Xử lý của Between Date trong JPA khi query có lấy cả 2 mốc giá trị "startDate" vs "endDate" ko ạ? 2 June 7, 2019
Làm sao để sử dụng where x.id in () trong jpa 9 November 2, 2018
JPA và Hibernate trong Java, cần người thông não giúp 2 June 2, 2018
Thay đổi tên bảng sử dụng hibernate - jpa, Spring boot 3 May 26, 2018
Kiểm tra câu query có chạy hay không trong java 8 April 16, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?