Xử lý của Between Date trong JPA khi query có lấy cả 2 mốc giá trị "startDate" vs "endDate" ko ạ?

Mình đang sử dụng JPA.
Trên View khi chọn tháng thì sẽ in ra list tất cả các row được tạo trong tháng đó.
Vậy khi truyền param vào hàm Between của JPA thì
VD: chọn tháng 5 : startDate = 01/05/2019; endDate = 31/05/2019
hay startDate = 30/04/2019; endDate = 01/06/2019.
các bác giúp mình nhé.

Tất nhiên là startDate = 01/05/2019 và enDate = 31/05/2019 chứ,
Trong trường hợp dữ liệu trong DB lưu dưới dạng datetime (có cả giờ phút giây) thì bạn phải truyền xuống như sau: startDate = 01/05/2019 00:00:00 và enDate = 31/05/2019 59:59:59 như vậy mới không bị bỏ sót dữ liệu.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?