Thắc mắc về JPA trong Java

Chào các bác, chẳng là nay em gặp một case như này:

  • B1: Lấy một bản ghi từ DB lên bằng JPA

  • B2: Sau đó thay đổi một trường trong bản ghi đó rồi lại dùng hàm save lưu chính nó lại

  • B4: xong lại lấy nó lên, nhưng lần này là dùng nativeQuery


Câu hỏi mình thắc mắc ở đây là trong khi dùng hàm save(B2) thì dữ liệu chưa commit vào DB mà khi lấy lên(B4) thì dữ liệu đã thay đổi rồi

Mình chưa hiểu chỗ này lắm, các bác giải thích em với

Difference save() and saveAndFlush() in Spring Data JPA

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?