data-structures

Topic Replies Activity
Nên học những phần nào về tree (data structure)? 1 May 12, 2021
Sự liên kết giữa các nút sau khi xoay cây AVL 3 May 4, 2021
Xin khóa học về graph (đồ thị) 3 April 22, 2021
Khi đi phỏng vấn xin thực tập, người ta có bắt phải code lại các cấu trúc dữ liệu từ đầu không? 3 March 13, 2021
Thực sự thì định nghĩa tree height (Data structure) là gì? 2 January 27, 2021
Cần giúp đỡ về đề bài liên quan đến cấu trúc dữ liệu stack 2 September 2, 2020
Xin tài liệu CTDL và GT viết bằng C++ 5 August 22, 2020
Mảng và cách lưu trữ mảng 3 August 11, 2020
Nên dùng mảng con trỏ hay mảng thường để làm mảng phụ khi muốn đổ dữ liệu từ danh sách liên kết đơn/cây nhị phân? 9 June 29, 2020
Chuyện biểu diễn ma trận trên máy tính 2 June 29, 2020
Thực chất Big Data không phải nói về Data? 1 June 17, 2020
Bài tập biểu diễn cây nhị phân biểu thức 2 June 10, 2020
Danh sách móc nối đơn 6 April 25, 2020
Ứng dụng Stack để đảo từ trong chuỗi 11 April 15, 2020
Tư vấn môn nhập môn Công nghệ phần mềm và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 April 11, 2020
Tổ chức dữ liệu cho thuật toán tìm thành phần liên thông của đồ thị vô hướng 1 April 3, 2020
Review môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 April 1, 2020
Độ phức tạp các thao tác trên danh sách liên kết vòng đơn 3 March 6, 2020
CTDL: chuyển đồ thị từ danh sách cạnh sang danh sách kề 4 March 5, 2020
Thắc mắc về cây BIT (Binary Indexed Tree) 2 February 7, 2020
Xin đề thi môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật 18 May 2, 2017
Data structures - Heap: Constructing Max-heap in STL and print it in 90 counter clockwise rotated 5 November 24, 2019
Tại sao khi xoá 1 phần tử bất kỳ khỏi linked list thì không cần phải dịch chuyển linked list? 4 November 10, 2019
Có thể sử dụng enqueue và dequeue cùng lúc không? 4 November 3, 2019
Cài bảng băm bằng danh sách liên kết 4 October 29, 2019
Tư vấn lộ trình học môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 4 October 3, 2019
Hỏi về AVL Tree, Binary Search Tree 7 September 8, 2019
Container và Stack, Queue, Map, Set,... có gì khác nhau? 4 August 26, 2019
Hỏi về sự khác nhau giữa Danh sách liên kết, Stack và Queue 8 May 30, 2019
[Chia sẻ] Data structure alignment & padding 26 April 9, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?