8051

Topic Replies Activity
Không nạp được code vào kit 8051 4 June 15, 2021
Cần người giải thích bit thấp bit cao, byte thấp byte cao trong 8051 4 April 10, 2020
Led trong proteus không sáng 8 November 1, 2019
LCD bị lỗi lệnh 9 July 21, 2017
Giải thích giúp code C có sử dụng toán tử ^ 3 June 15, 2021
Ngắt trong 8051 5 May 24, 2017
Giao thức kết nối I2C 8051 11 May 24, 2017
Tìm lỗi code 8051 kết nối LCD 3 May 23, 2017
Bắt đầu học 8051 12 May 20, 2017
Lập trình giao tiếp LCD vi điều khiển 8051 8 May 16, 2017
Lập trình assembly chip 8051: D7, D3, D4 là gì? 3 March 18, 2017
Hỏi tài liệu lập trình kit 8051 8 January 23, 2017
Lỗi lặp vô hạn khi chạy code C trên mạch 8051 giao tiếp 1-wite với ds18b20 1 January 10, 2017
Tìm tài liệu lập trình vi điều khiển 8051 3 August 6, 2015
Lập trình led quay trên chip 8051 ngôn ngữ C 6 July 31, 2015
Lập trình C cho 8051 quét LED ma trận 16x64 13 November 28, 2014
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?