Xcode trên Mac os bị lỗi: Linker command failed with exit code 1? Cả netbeans cũng bị lỗi tương tự

Xo

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?