[Wiki] Vòng lặp Do While trong C/C++

 • cấu trúc :
<khởi tạo>
do
{
<câu lệnh>
<có thể khởi tạo tại đây>
}
  while(<điều kiện lặp>)
 • Định nghĩa: Đây là 1 lệnh lặp . Nó được dùng để thực hiện 1 công việc nhiều lần.

 • Ví dụ: thông báo cho người dùng biết họ nhập sai; đồng thời thực hiện nhập lại với điều kiện từ chương trình

Code minh hoạ:

int n;
do
{
  cout<<"Nhap vao so tu nhien n tu 1 -> 10"<<endl;
  cin>>n;
  if(0>n || n >10)
  {
    cout<<"Gia tri ban vua nhap sai. Xin vui long kiem tra lai"<<endl;
  }
}
while(0>n || n >10)
 • Lời Khuyên : Nếu điều kiện của bạn sai từ đầu thì vòng lặp vẫn chạy ít nhất 1 lần sau đó mới kiểm tra điều kiện. Vòng lặp chạy lần lượt từ trên xuống dứoi khi gặp while mới kiểm tra điều kiện. Lưu ý biểu thức điều kiện tránh tình trạng lặp vô tận.
2 Likes

Vòng lặp While thì nó sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện vòng lặp, nếu điều kiện sai từ đầu thì vòng lặp sẽ không chạy. Các bạn lưu ý điểm khác nhau giữa while và do while nha.

1 Like

Lần sau nếu bạn cảm thấy cần thì cứ góp ý vào bằng cách sửa wiki đó heng!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?