[Wiki] Thuật toán sắp xếp in C

[Wiki] Merge Sort in C:
[Wiki] Heap Sort in C:
[Wiki] Binary Insert Sort in C:
[Wiki] Sort Cơ Bản 1 - insert sort:
[Wiki] Sort Cơ Bản 2 - merge sort:
[Wiki] Sort Cơ Bản 3 - quick sort:

[[wiki] [algorithm] tổng hợp một số hàm sắp xếp trong c] ([Wiki] [Algorithm] tổng hợp một số thuật toán sắp xếp)[random_quick_sort,merge_sort,heap_sort,binary_insert_sort]
###Mình tập hợp 1 số thuật toán sắp xếp ở đây mọi người vào thảo luận nhé :smiley:

7 Likes

Hôm trước diễn đàn mình có bài nói về hàm qsort anh thấy cũng hay. có điều code này lấy từ một blog. Và ở đây cũng có một bài nói về hàm này. Hàm qsort rất quan trọng trong khi làm việc. Nhưng vì nhiều lý do mà sinh viên hay người đi làm không biết.

Mình có thể tạo một cái wiki cho qsort không @Gio?

1 Like

Khi nào rảnh rỗi em sẽ viết 1 phần về quick sort, bao gồm:

  • quick sort 3 way.
  • random quick sort
  • flip coin trong random quick sort
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?