[Wiki] Lệnh lặp (loop) While trong c/c++

  • Cấu trúc :
 giá trị khởi tạo;
while(điều kiện lặp)
{
   khối lệnh;
   giá trị khởi tạo;
}
  • Định nghĩa : Đây là 1 lệnh lặp . Nó được dùng để thực hiện 1 công việc nhiều lần.
  • Ví dụ : Trò chơi của nhà vua : " Sống hay chết ".
#include <iostream>// khai bao thu vien chuan
int main(int argc, char ** argv)
{
	int n;
	std::cout << "Nhap vao 1 de chon ly vang va nhap vao 2 de chon ly dong" << std::endl;
	std::cin >> n;
	if (n<1 || n>2)
	{
		std::cout << "gia tri ban nhap sai. Game over!!!";
	}
	while (n==2)
	{
		std::cout << "Chuc mung ban da giu duoc mang song!!!" << std::endl;
		break;
	}
	system("pause");// dung chuong trinh o dong nay
	return 0;
}
  • Lưu ý giá trị khởi tạo có thể đặt tuỳ ý. Khác với lệnh do_while. vòng lặp while sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện 1 lệnh hay khối lệnh.
3 Likes

Em vẫn không hiểu dòng này có tác dụng gì? Sau if thì n chỉ có thể là 1 hoặc 2, nếu chọn 1 thì không biết người chơi sống hay chết, chọn 2 thì nó không lặp câu lệnh vì có break rồi (vậy while có tác dụng gì?). Nói chung thật khó hiểu.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?