[Wiki] Lệnh lặp for loop trong C/C++

 • Cấu trúc:
for (dãy biểu thức 1 ; điều kiện lặp ; dãy biểu thức 2)
{
   khối lệnh lặp;
} 
 • Giải thích cấu trúc : Các biểu thức trong các dãy biểu thức 1, 2 cách nhau bởi dấu phảy (,). Có thể
  có nhiều biểu thức trong các dãy này hoặc dãy biểu thức cũng có thể trống.

Điều kiện lặp : là biểu thức lôgic (có giá trị đúng, sai).
Các dãy biểu thức hoặc điều kiện có thể trống tuy nhiên vẫn giữ lại các dấu
chấm phẩy (:wink: đểngăn cách các thành phần với nhau.

 • Định nghĩa : Đây là 1 lệnh lặp . Nó được dùng để thực hiện 1 công việc nhiều lần.

 • Ví dụ : Hãy in ra màn hình từ số 0 đến 100. Mỗi số hãy xuống hàng 1 lần

#include<iostream>
int main()
{
	
	for (int i = 0; i < 100; i++)
	{
		std::cout << "\t"<<i << std::endl;
	}
	system("pause");
	return 0;
}
 • Lưu ý : Khi gặp câu lệnh for trình tự thực hiện của chương trình như sau:
  Thực hiện dãy biểu thức 1 (thông thường là các lệnh khởi tạo cho một số
  biến),

Kiểm tra điều kiện lặp, nếu đúng thì thực hiện khối lệnh lặp →thực hiện dãy
biểu thức 2 →quay lai kiểm tra điều kiện lặp và lặp lại quá trình trên cho đến
bước nào đó việc kiểm tra điều kiện lặp cho kết quả sai thì dừng.

Tóm lại, biểu thức 1 sẽ được thực hiện 1 lần duy nhất ngay từ đầu quá trình lặp
sau đó thực hiện các câu lệnh lặp và dãy biểu thức 2 cho đến khi nào không còn thoả
điều kiện lặp nữa thì dừng.

1 Like

sao ít bài tập quá à

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?