Viết app android bằng Python

python

(Tn đc) #1

Em đang muốn viết 1 app android bằng python, xin mn tư vấn giúp e là e phải làm những gì để chuẩn bị cho việc đó ạ? VD: tải cái gì hỗ trợ cho việc viết app, cần máy cấu hình ra sao, tham khảo video hoặc trang web nào,… Xin cảm ơn nhiều ạ.


(Nguyễn Thành Trung) #2

Bạn tham khảo PyMob thử.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?