Video Ngôn Ngữ C - 55 - Các hàm kiểm tra chuỗi trong ctype

c
video

(Lê Trần Đạt) #1
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

// http://www.cplusplus.com/reference/cctype
// http://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/
int main()
{
  // isalpha
  // isalnum
  /*int i;
  char str[]="c3po...";
  i=0;
  while (isalnum(str[i]))
    i++;
  printf ("The first %d characters are alphanumeric.\n",i);*/
  // isblank
  /*char c;
  int i=0;
  char str[]="Example sentence to test isblank\n";
  while (str[i]) {
    c=str[i];
    if (isblank(c))
      c='\n';
    putchar (c);
    i++;
  }*/
  // iscntrl
  /*int i=0;
  char str[]="first line \n second line \n";
  while (!iscntrl(str[i])) {
    putchar (str[i]);
    i++;
  }*/
  // isdigit
  /*char str[]="1776ad";
  int year;
  int i = 0;
  while (isdigit(str[i]))
    i++;
  printf ("The first %d characters are numeric.\n",i);*/
  // isgraph
  /*int var1 = '3';
  int var2 = '\t';
  int var3 = ' ';

  if( isgraph(var1) ) {
    printf("var1 = |%c| can be printed\n", var1 );
  } else {
    printf("var1 = |%c| can't be printed\n", var1 );
  }
  if( isgraph(var2) ) {
    printf("var2 = |%c| can be printed\n", var2 );
  } else {
    printf("var2 = |%c| can't be printed\n", var2 );
  }
  if( isgraph(var3) ) {
    printf("var3 = |%c| can be printed\n", var3 );
  } else {
    printf("var3 = |%c| can't be printed\n", var3 );
  }*/
  // islower
  /*int var1 = 'Q';
  int var2 = 'q';
  int var3 = '3';

  if( islower(var1) ) {
    printf("var1 = |%c| is lowercase character\n", var1 );
  } else {
    printf("var1 = |%c| is not lowercase character\n", var1 );
  }
  if( islower(var2) ) {
    printf("var2 = |%c| is lowercase character\n", var2 );
  } else {
    printf("var2 = |%c| is not lowercase character\n", var2 );
  }
  if( islower(var3) ) {
    printf("var3 = |%c| is lowercase character\n", var3 );
  } else {
    printf("var3 = |%c| is not lowercase character\n", var3 );
  }*/
  // isupper
  /*int var1 = 'M';
  int var2 = 'm';
  int var3 = '3';

  if( isupper(var1) ) {
    printf("var1 = |%c| is uppercase character\n", var1 );
  } else {
    printf("var1 = |%c| is not uppercase character\n", var1 );
  }
  if( isupper(var2) ) {
    printf("var2 = |%c| is uppercase character\n", var2 );
  } else {
    printf("var2 = |%c| is not uppercase character\n", var2 );
  }
  if( isupper(var3) ) {
    printf("var3 = |%c| is uppercase character\n", var3 );
  } else {
    printf("var3 = |%c| is not uppercase character\n", var3 );
  }*/
  // isprint
  /*int var1 = 'k';
  int var2 = '\n';
  int var3 = '\t';
  int var4 = ' ';

  if( isprint(var1) ) {
    printf("var1 = |%c| can be printed\n", var1 );
  } else {
    printf("var1 = |%c| can't be printed\n", var1 );
  }
  if( isprint(var2) ) {
    printf("var2 = |%c| can be printed\n", var2 );
  } else {
    printf("var2 = |%c| can't be printed\n", var2 );
  }
  if( isprint(var3) ) {
    printf("var3 = |%c| can be printed\n", var3 );
  } else {
    printf("var3 = |%c| can't be printed\n", var3 );
  }
  if( isprint(var4) ) {
    printf("var4 = |%c| can be printed\n", var4 );
  } else {
    printf("var4 = |%c| can't be printed\n", var4 );
  }*/
  // ispunct
  /*int var1 = 't';
  int var2 = '1';
  int var3 = '/';
  int var4 = ' ';

  if( ispunct(var1) ) {
    printf("var1 = |%c| is a punctuation character\n", var1 );
  } else {
    printf("var1 = |%c| is not a punctuation character\n", var1 );
  }
  if( ispunct(var2) ) {
    printf("var2 = |%c| is a punctuation character\n", var2 );
  } else {
    printf("var2 = |%c| is not a punctuation character\n", var2 );
  }
  if( ispunct(var3) ) {
    printf("var3 = |%c| is a punctuation character\n", var3 );
  } else {
    printf("var3 = |%c| is not a punctuation character\n", var3 );
  }
  if( ispunct(var4) ) {
    printf("var4 = |%c| is a punctuation character\n", var4 );
  } else {
    printf("var4 = |%c| is not a punctuation character\n", var4 );
  }*/
  // isspace
  /*' '   (0x20)	space (SPC)
  '\t'	(0x09)	horizontal tab (TAB)
  '\n'	(0x0a)	newline (LF)
  '\v'	(0x0b)	vertical tab (VT)
  '\f'	(0x0c)	feed (FF)
  '\r'	(0x0d)	carriage return (CR)*/
  /*int var1 = 't';
  int var2 = '1';
  int var3 = ' ';

  if( isspace(var1) ) {
    printf("var1 = |%c| is a white-space character\n", var1 );
  } else {
    printf("var1 = |%c| is not a white-space character\n", var1 );
  }
  if( isspace(var2) ) {
    printf("var2 = |%c| is a white-space character\n", var2 );
  } else {
    printf("var2 = |%c| is not a white-space character\n", var2 );
  }
  if( isspace(var3) ) {
    printf("var3 = |%c| is a white-space character\n", var3 );
  } else {
    printf("var3 = |%c| is not a white-space character\n", var3 );
  }
  */
  //isxdigit
  /*char var1[] = "tuts";
  char var2[] = "0xE";

  if( isxdigit(var1[0]) ) {
    printf("var1 = |%s| is hexadecimal character\n", var1 );
  } else {
    printf("var1 = |%s| is not hexadecimal character\n", var1 );
  }
  if( isxdigit(var2[0] )) {
    printf("var2 = |%s| is hexadecimal character\n", var2 );
  } else {
    printf("var2 = |%s| is not hexadecimal character\n", var2 );
  }*/
  return 0;
}

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Cách chuẩn hóa chuỗi - xóa khoảng trắng thừa
Đếm số lần xuất hiện của chữ cái trong chuỗi bằng C
Thay số bằng chữ đọc trong chuỗi
Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
(Pham Quang Huy) #2

A ơi cái hàm isblank trong dev c với visual không chạy được. Thấy có cái hàm isspace cũng nhận diện kí tự trống.


(Lê Trần Đạt) #3

Em có thêm thư viện ctype.h chứ? Cho anh xem code em viết thử.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?