Video Ngôn Ngữ C - 32 - Cấu trúc của một hàm và lệnh return

c
video

(Lê Trần Đạt) #1
#include <stdio.h>
// declare
int power(int coso, int somu); // function prototype
int main()
{
  int i;
  printf("i\t 2^i\t -3^i\n");
  for (i = 0; i < 10; ++i)
    printf("%d\t %d\t %d\n", i, power(2,i), power(-3,i));
  getchar();
  return 0;
}
/* power: tra ve ketqua = co so ^ so mu */
/* ketqua = a^b */
// definition
int power(int coso, int somu)
{
  int i, ketqua;
  ketqua = 1;
  for (i = 1; i <= somu; ++i)
    ketqua = ketqua * coso;
  return ketqua;
}

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.


Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình C của Lê Trần Đạt
Sắp sếp số theo thứ tự tăng dần bị lỗi
Hướng dẫn các dòng lệnh trong đoạn code này giúp em?
Hàm return trong C để làm gì vậy?
(Jay) #2

anh có thể nói rõ thêm về lệnh return đc ko?
Em không rõ lắm :frowning:


(Lê Trần Đạt) #3

Cái này chỉ có làm nhiều rồi sẽ nắm thôi. @blackdiamond thử làm vài bài, thử return là hiểu ngay :smile:


(Interns) #4

@ltd a Đạt giải thích dùm e hoạt động của vòng for trong hàm power khi hàm main gọi hàm power, em chưa hiểu dc bản chất khi chạy chương trình


(Lê Trần Đạt) #5

Em đã xem video for của anh chưa?


(Interns) #6

sau vài phút nghiên cứu code của a thì e đã hiểu rồi :grinning: cảm ơn anh


(BaoLe) #7

Mình thấy bài viết cũng khá đầy đủ. Bạn đọc thử.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sta56yeb.aspx


(Gió) #8

I moved a post to a new topic: In các số nguyên tố nhỏ hơn N chỉ dùng đệ quy


(Lê Trần Đạt) #9

This topic was automatically closed 100 days after the last reply. New replies are no longer allowed.


(Lê Trần Đạt) #10

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?