[Video] C++ Bài 15 - Cách sử dụng biến trong class/lớp (Phần 2)

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

Anh cho em hỏi tại sao em code thế này mà A.getID() nó lại ra kết quả khác số 1 vậy a.
#include
#include

using namespace std;

class SinhVien {
public:
void setID(int Num) {
Num = iD;
}
void setName(string ten) {
ten = name;
}
void setLop(string lop) {
lop = clasS;
}

int getId() {
	return iD;
}
string getName() {
	return name;
}
string getClasS() {
	return clasS;
}

private:
int iD;
string name;
string clasS;

};
void main() {

SinhVien A;
int x = 1;
A.setID(x);
A.setName("Tran Tuan Anh");
A.setLop("Lop 1A");
cout << A.getId();
cout << "Thong Tin Hoc Sinh:\n" << "ID:" <<A.getId() << " Ten: " << A.getName() << " Lop " << A.getClasS() << endl;
system("pause");

}

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

  class SinhVien {
  public:
  void setID (int i)
  {
    id=i;
  }

  void setName (string n)
  {
    name = n;
  }
  void setLop (string l)
  {
    lophoc=l;
  }
  int getID ()
  {
    return id;
  }
  string getName ()
  {
    return name;
  }
  string getLophoc ()
  {
    return lophoc;
  }
  private:
  int id;
  string name;
  string lophoc;
  };


int main ()
{
SinhVien A;
int x=1;
A.setID(x);
A.setName("Tran Tuan Anh");
A.setLop("Lop 1A");
cout<<A.getID()<<endl;
cout<<"Thong tin hoc sinh"<<endl;
cout<<"ID: "<<A.getID()<<endl;
cout<<"Ten: "<<A.getName()<<endl;
cout<<"Lop hoc: "<<A.getLophoc()<<endl;
 }

Bạn gán ngược rồi, sửa lại thế này

void setID(int Num) {
iD = Num;
}
void setName(string ten) {
name = ten;
}
void setLop(string lop) {
clasS = lop;
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?