[Video] C++ Bài 13 - Class hay lớp

#Đăng ký khóa học C++ cơ bản 2016 ( NEW ) tại đây :
#Thông tin về khóa học xem tại đây :

-Sự khác biệt giữa 2 khóa học cũ và mới :
+Khóa học C++ cơ bản 2016 là khóa học mới, được đầu tư nhiều hơn từ nội dung, phương pháp học, cách học hiệu quả.
+Trong khóa học còn có nhiều kiến thức mới như thực hành trên HackerRank, thực hành trên Codefights và Đạt nghĩ mọi người nên học khóa học mới, bởi vì đây là kiến thức mới, phù hợp với hiện tại… Mặt khác âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với khóa học cũ giúp đỡ việc lắng nghe và hiểu được tốt hơn.

5 Likes

Anh xem dùm em sao đoan code em bị lỗi vậy, em không biết cách lập topic mới.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

class PTBN{
	private: double a, b, x;
			 double getA(){ return a; }
			 double getB(){ return b; }
			 void setA(double a){ this.a = a; }
			 void setB(double b){ this.b = b; }
			 void nhap()
			 {
				 cout << "Nhap A: " << endl;
				 cin >> getA;
				 cout << "Nhap B: " << endl;
				 cin >> getB;
			 }
			 void tinh()
			 {
				 if(a = 0)
				 {
					 cout << "PT vo nghiem" << endl;
				 }
				 else
				 {
					 x = -getB / getA;
					 cout << "PT co nghiem x = " << x << endl;
				 }
			 }
}

void main()
{
	nhap();
	tinh();
	system("pause");
}

Bạn bị lỗi gì? Ghi ra cho mọi người dễ tìm lỗi.
Mình thấy hàm nhap của bạn sai, getA và getB sẽ trả về một rvalue vì vậy cin sẽ ko thực hiện được.


Mình không biết lỗi gì nữa, nó báo vậy đó, mấy bạn giúp mình với

bạn phải khai báo 1 đối tượng của class PTBN rồi mới dùng được chứ. Làm gì có PTBN().nhap thế này.

Ban cho minh mot vi du ve OOP trong C++ de

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

class PTBN{
	private:
	     double a, b, x;
	public:

			 double getA(){ return a; }
			 double getB(){ return b; }
			 void setA(double a){ this->a = a; }
			 void setB(double b){ this->b = b; }
			 void nhap()
			 {
				 cout << "Nhap A: " << endl;
				 cin >> a;
				 cout << "Nhap B: " << endl;
				 cin >> b;
			 }
			 void tinh()
			 {
				 if(a == 0)
				 {
					 cout << "PT vo nghiem" << endl;
				 }
				 else
				 {
					 x = -b / a;
					 cout << "PT co nghiem x = " << x << endl;
				 }
			 }
};

int main()
{
    PTBN b1;
	b1.nhap();
	b1.tinh();
	//system_err
	system("pause");
	return 0;
}

Khá nhiều lỗi…bạn so sánh code của bạn vs code mình sửa nha ^^

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?