Tổng hợp các video PHP của Đỗ Mạnh Hà (jimiDarkPro)

PHP
PHP cơ bản bài 1.1: Giới thiệu ngôn ngữ PHP
PHP cơ bản bài 1.2: Giới thiệu ngôn ngữ PHP
PHP cơ bản bài 1.3: Các câu hỏi ôn tập
PHP cơ bản bài 2.1: Nhúng PHP vào trang HTML
PHP cơ bản bài 2.2: Các câu hỏi ôn tập
PHP cơ bản bài 3: Biến và chú thích

5 Likes

All videos are unavailable

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?