Nghiên cứu về mật mã thì theo ngành toán hay an toàn thông tin?


(grish ) #1

Các bạn cho mình hỏi sau nay nghiên cưu về mật mã thì theo ngành toán hay an toàn thông tin> TKS


(Hung) #2
  • Toán
  • An Toàn Thông Tin

0 voters


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?