Mạng Internet hoạt động như thế nào

Một bài viết quá hay bằng Tiếng Việt về cách thức hoạt động cơ bản của mạng Internet.
Một số các khái niệm như

  • DNS là gì
  • TCP/IP là gì
  • LAN là gì
  • …etc

được giới thiêu rất dễ hiểu

http://en.flossmanuals.net/bypassing-vi/mang-internet-hoat-ong-nhu-the-nao/

Enjoy !
manhapt

6 Likes

Hay thật ,Bọn em sắp thi cái này

1 Like

cảm ơn nhiều ạ. bọn em cũng sắp thi :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?