Lỗi "Unhandle exception: Stack overflow" khi chạy chương trình trên visual 2012

Em mới học C và khi build chtr thì không có lỗi tới lúc chạy thì nó không chạy đc hiện dòng: “Unhandle exception at 0x00042A47 in BT17_12.exe:0x00000FD: Stack overflow (parameters: 0x0000000, 0x00E42000”
Là bị gì ạ ?? Và giải quyết thế nào ạ? Em cảm ơn

Trước tiên hãy đăng code của bạn lên đây theo hướng dẫn ở đây:

1 Like

This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?