Lỗi crtIsValidPointer (topic shared resources class)

Debug nó bị out chỗ delete b tại sao v mọi người… Help me😃

Rule of 5 C++ :smiley: phương thức dựng, hủy, copy không thể tách rời.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?