pointers

Topic Replies Activity
Thắc mắc về cách con trỏ quản lý vùng nhớ 12 March 28, 2022
Con trỏ hàm (Function pointers) 19 March 15, 2022
Tại sao `&ptr` và `ptr` khác nhau? 4 February 26, 2022
Tại sao phải dùng con trỏ trong c++ 34 February 16, 2022
Con trỏ và hằng 8 October 15, 2018
Con trỏ và mảng kí tự 10 October 30, 2021
Toán tử tăng, giảm dùng cho con trỏ 17 August 15, 2021
Các vấn đề thường gặp khi sử dụng con trỏ 5 July 26, 2021
Con trỏ và mảng một chiều 5 November 17, 2020
Bài toán Josephus 7 July 23, 2020
Con trỏ (Pointer) 18 July 18, 2020
Giải trí đầu tuần với con trỏ
fun
1 May 25, 2020
Con trỏ có ưu điểm gì? 2 March 16, 2020
Con trỏ và hàm (Pointer & Function) 9 February 27, 2020
Lỗi crtIsValidPointer (topic shared resources class) 2 November 13, 2019
[Tutorial] Hướng dẫn con trỏ trong C 12 September 9, 2019
Thật sự thì con trỏ dùng làm gì? 47 May 30, 2019
Array's Pointer 3 February 26, 2020
Kiểu dữ liệu trong C/C++: Kiểu dữ liệu với con trỏ 1 October 28, 2018
Con trỏ trỏ đến con trỏ (Pointer to pointer) 10 January 7, 2019
Sự khác nhau giữa interior-pointer và start-pointer là gì 3 August 28, 2018
Chương trình khi chạy xong báo lỗi has triggered breakpoint 3 March 9, 2018
Con trỏ kiểu void 6 January 29, 2018
Giải thích dùm mình đoạn code tạo Hash Table trong C với 2 November 19, 2017
Datatype* variable và Datatype *variable có khác nhau không? 3 November 18, 2017
Lỗi khi trả về giá trị của con trỏ thông qua hàm (segmentation fault core dumped) trong C++ 5 October 9, 2017
Có nên dùng con trỏ khi đã học 16 September 21, 2017
Tại sao con trỏ bậc 2 lại không có địa chỉ khi khai báo? 8 October 4, 2016
Hỏi ngu về pointer trong C++ 5 March 29, 2017
Pointer arithmetic là gì? 16 March 2, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?