Hỏi về vòng lặp while với pygame.event.get()

Mọi người cho mình hỏi tại sao mình sử dụng lệnh như trong hình mà mình chỉ có thể thoát được vòng lập trong trường hợp event.type == QUIT
Nhưng trong trường hợp dưới khi mình bấm chuột thì lại không thoát được vòng lập while over. Mong mọi người giúp đỡ!

sao biết là ko thoát được vòng while over :V

3 Likes

mình chạy chương trình đến đoạn vòng lập while thì mình có nhấn click vào màn hình tất cả thông số mình gán bên dưới đều được thiết lập nhưng phần while thì vẫn chạy mình nghĩ vậy vì mình thấy phần if text trong phần if vẫn được in vào màn hình nên mình nghĩ là over trong trường hợp này chưa được gán là False nên mình nghĩ vòng lập while vẫn chạy. Mình đã vừa thử thêm phần done = False vào dưới dòng lệnh event.type == MOUSEBUTTONDOWN như trong phần QUIT thì chương trình vẫn thoát ra bình thường nên mình cũng không hiểu tại sao nữa

cảm ơn bạn. Vòng lập while đã thoát rồi tại mình thiết lập lại sai biến nên các câu lệnh trên lại gán cho over = True thôi mình tìm ra lỗi sai rồi. :sweat_smile:

1 Like

A post was split to a new topic: Hỏi về tham số trong câu lệnh pygame.display.set_mode((x, y), a, b)

@Pham_Thanh_Duy Trên DNH không có hỏi ké, hỏi kèm, hỏi nhân tiện nhé.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?