Hỏi về tham số trong câu lệnh pygame.display.set_mode((x, y), a, b)

ak nhân tiện ban có thể cho mình hỏi luôn 2 biến a, b trong câu lệnh pygame.display.set_mode((x, y), a, b) là j được ko vì bình thường mình tìm bài dạy trên mạng thì chỉ có 2 biến x, y còn biến a, b thì có vẻ là được dùng để vẽ caro ( thêm câu lệnh drawGrid(surface)) j đó nhưng mk ko hiểu rõ lắm cách để vẽ caro này. Mình cũng tìm nhiều bài trên mạng nhưng ko giỏi Eng lắm nên thông tin nó cũng ko nhiều.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?