Hỏi về sách thuật toán cho Python

Mk đang học về Python, đang muốn kiếm một cuốn sách về thuật toán. Mn góp ý giúp mk đc ko???

Data Structures and Algorithms in Python: https://doc.lagout.org/programmation/python/Data%20Structures%20and%20Algorithms%20in%20Python%20[Goodrich,%20Tamassia%20&%20Goldwasser%202013-03-18].pdf

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?