Giải bài 850 Valid Palindrome II O(N)

interview
string
leetcode

(Lê Trần Đạt) #1

Đề bài:

Bài giải:

Code Python

class Solution(object):
  def validPalindrome(self, s):
    """
    :type s: str
    :rtype: bool
    """
    def is_palindrome(string, i, j):
      while i < j:
        if string[i] == string[j]:
          i, j = i + 1, j - 1
        else:
          return False
      return True
    
    i = 0
    j = len(s) - 1
    while i < j:
      if s[i] == s[j]:
        i, j = i + 1, j - 1
      else:
        return is_palindrome(s, i + 1, j) or is_palindrome(s, i, j - 1)
        
    return True

Nhờ các bạn giải với ngôn ngữ khác


Topic tổng hợp các video chia sẻ về interview của ltd
(*grab popcorn*) #2

Anh đạt nói bài dễ vậy thử xem ai code ngắn nhất

p = str => [...str].map(c => c.toLowerCase()).filter(c => c.match(/[a-z0-9]/))
q = a => a.slice(0, (a.length / 2) | 0).join`` === a.slice((a.length / 2) | 0 + a.length % 2, a.length).reverse().join``)

P/s: Lần sau a bỏ luôn link đề cho mọi người đỡ click play video luôn được không anh :thinking:


(Lê Trần Đạt) #3

Đúng rồi, vậy mà anh không nghĩ ra.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?